...::: 4RUM INUYASHA FC :::...

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
...::: 4RUM INUYASHA FC :::...

  Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?!

  kinneko
  kinneko
  Moderator
  Moderator


  Nữ
  Tổng số bài gửi : 184
  Age : 32
  Đến từ : hanoi
  Công việc : hoc sinh
  Sở thích : reading manga
  Trạng Thái : Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?! Thoughtful

  Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?! Empty Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?!

  Bài gửi by kinneko 25/01/09, 02:32 pm

  Tác giả Chang Lee Peng của trang Writinghood đã lập một danh sách 10 từ mà ông cho là khó phát âm nhất trong tiếng Anh.

  Hãy bắt đầu từ từ đơn giản, "ngắn", và "dễ" phát âm nhất:

  1- Honorificabilitudinitatibus
  Từ này có 27 ký tự, xuất hiện trong tác phẩm "Love"s Labour"s Lost" của Shakespeare, với nghĩa là "vinh quang"

  2 - Antidisestablishmentarianism
  Từ này gồm 28 ký tự, có nghĩa là "sự phản đổi việc tách nhà thờ ra khỏi nhà nước" theo giải thích của Dictionary.com. Thủ tướng Anh William Ewart Gladstone (1809- 1898) đã từng trích dẫn từ này trong một bài diễn văn.

  3 - Floccinaucihihilipilification
  Từ này gồm 29 ký tự, có nghĩa là "hành động hay thói quen từ chối giá trị của một số thứ nhất định"

  4 - Supercalifragilisticexpialidocious
  Từ này gồm 34 ký tự, xuất hiện trong bộ phim "Marry Poppins", và mang nghĩa là "tốt".

  5 - Hepaticocholecystostcholecystntenterostomy
  Từ này gồm 42 ký tự, xuất hiện trong cuốn "Từ điển y khoa", do tác giả Gao De biên soạn. Đây là một thuật ngữ dùng trong phẫu thuật, có nghĩa là phẫu thuật đặt ống nhân tạo giữa ruột với túi mật.

  6 - Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
  Từ này gồm 45 ký tự, xuất hiện trong phiên bản thứ 8 của từ điển Webster, có nghĩa là "bệnh ho dị ứng do hít phải nhiều bụi".

  7 - Antipericatametaanaparcircum - volutiorectumgustpoops
  Từ này gồm 50 ký tự, tên một cuốn sách cổ của tác giả người Pháp.

  8 - Osseocaynisanguineovisceri - cartilagininervomedullary
  Từ dài 51 ký tự này là một thuật ngữ liên quan đến ngành giải phẫu học. Nó từng xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết "Headlong Hall" của một nhà văn người Anh.

  9 - Aequeosalinocalcalinoceraceoa - luminosocupreovitriolie
  Từ này dài 52 ký tự, là sáng tạo của giáo sư-bác sỹ Edward Strother người Anh, dùng để chỉ thành phần cấu tạo của loại nước khoáng tìm thấy tại Anh.

  10 - Bababadalgharaghtakamminarronn - konnbronntonnerronntuonnthunntro - varrhounawnskawntoohoohoordenenthurnuk
  Dài đúng 100 ký tự, từ này xuất hiện trong cuốn "Finnegan wake" của tác giả Andean James Joyce (1882- 1942) người Ai Len.

  11 - Lopadotemachoselachogaleokranio - leipsanodrimhypotrimmatosi - lphioparamelitokatakechymenokich - lepikossyphophattoperisteralektr - yonoptekephalliokigklopeleiolagoiosi - raiosiraiobaphetraganopterygon
  Từ tiếng Anh gồm 182 ký tự này có xuất xứ từ tiếng Hy Lạp, trong vở hài kịch "Ecclesiazusae" của tác giả Aristophanes (448- 385) người Hy Lạp. Từ này mang nghĩa là các loại thức ăn nhiều gia vị chế biến từ rau và thịt bò.

  12 - Từ dài kinh khủng dưới đây có tổng cộng 1913 ký tự:

  Methionylglutaminylarginyltyrosy - lglutamylserylleucylphenylalanylalanylglutaminy - lleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylglycyla - lanylphenylalanylvalylprolyphenylalanYlvalythre - onylleucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylg - lutamylglutaminylsErylleucyllysylisoleucy -laspartylthreonylleucylIsoleucylglutamy -
  lalanylglycylalanylasparthlalanylleucylg - lutamylleucylglycylisoleucylprolylphenylalanylse - Rylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylp - RolylthreOnylisoleucylglutaminylasPfraginylal - anylthreonylleucylarfinylalanylphenylalanylalany - lalanylglycylvalythreonylprolylalanylglutaminy - lcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucy -
  lalanylleuOylisoleucylarginylglutaminy -
  llysyhistidylprolylthreonylisoleucylproly -
  lisoleucylglycylleucylmethionyltyrosylalany - lasparaginylleucylvalylphenylalanylasparaginy - llysyglycylisoleucylaspartylglutamylphenylalany - lthrosylalanylglutaminylcsteinylglutamyllysylva - lylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalny - laspartylvalylprolylvalylglUtaminylglutamylsery - lalanylprolylphenylalanylarginylglutaminylalany - lalanylleucylarginylhistidylasparaginyvalylalany - lprolylisoleucylprolylisoleucylphenylalanylisoleucy - lphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalany - laspartylaspartylaspartylleucylleucylarginy -
  glutaminylisoleucylalanylseryltyrosylglycy -
  larginylglycyltyrosylthreonyltyrOsylleucyl -
  leucylserylarginylalanylglycylvalylthreony - lglycylalanylglutamYlasparainylarginylalany - lalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidy -
  lleucylValylalanyllysylleucyllysylglutamy -
  ltyrosylasparaginylalanylalanylprolylpro -
  lylleucylglutaminylglgycylphenylalanylglycy - lisoleucylserylalanylprolylaspartylglutaminy - lvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalany - lglycylalanylalanylglycylalanylisoleucylsery - lglycylserylalanylisoleucylvalyllysylisoIeucy - lisoleucylglutamylglutaminylHistidylasparaginy - liSoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionyl - leucylalanylalanylleucyllysylvalylphenylalanyl - calylglutaminylprolylmethionlysylalanylalanylt - hreonylarginylserine

  Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?! 7006 Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?! 7006 Những từ tiếng Anh "kinh khủng" nhất ?! 7006

  Những ký tự liên tiếp dài loằng ngoằng trên là tên hoá học của một chất chứa 267 loại amino axít enzyme.


  (Sưu tầm)

   Hôm nay: 24/05/24, 03:14 pm